Základné ľudské právo – žiť svoj vlastný život

O ľudských právach počúvame často. Ale ak nám o nich hovoria politici alebo médiá, väčšinou sa netýkajú nás, ale niekoho iného. Dokonca niektoré medzinárodné organizácie (na Slovensku napr. EQUINET) otvorene píšu, že ich poslaním je sledovanie diskriminačných akcií väčšinového obyvateľstva voči menšinám.

Ale nezažívame aj my, členovia väčšinového obyvateľstva, ktorí sme bez jediného všeobecne uznaného príznaku diskriminovanej menšiny, často predmetom zneužívania? Deklarácia ľudských práv má za cieľ chrániť všetky ľudské bytosti pred akýmikoľvek prejavmi zneužívania zo strany iných ľudí. A takýmto porušením je aj to, keď niekto iného cez médiá nazve „dezolátom“ a znižuje tak ľudskú dôstojnosť. Hlavným cieľom takéhoto konania je manipulácia. Napríklad snaha dosiahnuť, aby ten druhý urobil niečo, čo sám od seba nechce.

Článok 1

Všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní, v ich dôstojnosti a právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a majú navzájom konať v duchu bratstva.

Z preambuly Charty ľudských práv OSN

Ako sa brániť?

Veľmi častou situáciou, v ktorej dochádza k zneužívaniu a porušovaniu ľudských práv, sú pracovné vzťahy, najmä medzi nadriadenými a podriadenými. Všetky situácie, v ktorých sa uplatňuje formálna alebo neformálna hierarchia, sú potenciálne rizikové na vznik manipulácií porušujúcich ľudské práva. Človek v podriadenej pozícii spravidla ustupuje, aby sa vyhol strate energie v konflikte, no keď strata energie zneužívaním prevýši únosnú mieru, je nutné brániť sa.

Základným ľudským právom, o ktorom sa výslovne nedočítame v Charte, je právo žiť vlastný život. Znamená to, že nikto nemá právo zmocniť sa nášho života a organizovať ho podľa vlastnej vôle, v záujme vlastného prospechu.

Zneužívaní ľudia často vyhľadávali odbornú pomoc psychológov a psychiatrov. Preto nie náhodou vznikla v hlave a ambulancii klinického psychológa Manuela J. Smitha technika dnes nazývaná asertivita. Manuel Smith si totiž všimol, že väčšina zneužívaných ostáva pasívna a neodvoláva sa na svoje ľudské práva. Človek musí najskôr cítiť potrebu brániť sa, až potom začne konať. Skúsení manipulátori však veľmi efektívne paralyzujú svoje obete pocitom viny. Manipulátor nás presvedčí, že sme vinní za určitú nežiadúcu udalosť, napríklad za nesplnenie cieľa firmy, za kolabujúce zdravotníctvo alebo za globálne otepľovanie, a cez pocit viny nám organizuje život.

Asertívne desatoro

Manuel Smith experimentálne prišiel na to, že človek sa musí najskôr zbaviť zvonku vnášaného pocitu viny. Až potom je schopný konať efektívnu obranu pred zneužívaním. Pri pomoci svojim pacientom sformuloval desať „asertívnych ľudských práv“, ktorých uvedomenie pomáha človeku zbaviť sa pocitov viny a obnoviť ľudskú dôstojnosť.

Toto desatoro znie:

Vysvetlenia a komentáre k jednotlivým bodom desatora nájdete tu:

www.belobog.sk

Pridaj komentár